Okładka

[Strona Główna]

Internet jako przedmiot filozofii kultury

­><­ [Spis treści]

Literatura wykorzystana

 1. Benjamin, W.: Dzieło sztuki w dobie reprodukcji technicznej, [w:] Benjamin W., Anioł historii. Eseje, szkice, fragmenty, Wydawn. Poznańskie, Poznań 1996.
 2. Bieńkowska, B., Chamerska, H.: Zarys dziejów książek, Wydawn. Spółdzielcze, Warszawa 1987.
 3. Bolter, J.D.: Człowiek Turinga. Kultura Zachodu w erze komputera, PIW, Warszawa 1991.
 4. Bolter, J.D.: Writing Space: The Computer, Hypertext, and the History of Writing, Lawrence Earlbaum, Hillsadale N.J. 1991.
 5. Borges, J.L.: Opowiadania, Wydawn. Literackie, Kraków 1978.
 6. Chesher, C.: Colonizing Virtual Reality. Construction of the Discourse of Virtual Reality, 1984?1992, "Cultronix" Vol. 1, No 1, URL: http://eserver.org/cultronix/chesher/ [data weryfikacji URL?a: 2.06.2001].
 7. Computers: History and Development, [w:] Jones Telecommunications & Multimedia Encyclopedia, Jones International, URL: http://www.digitalcentury.com/encyclo/update/comp_hd.html [data weryfikacji URL-a: 23.08.2001].
 8. Cortazar, J.: Gra w klasy, Warsz. Wydawn. Literackie MUZA S.A., Warszawa 1999.
 9. Czarnowski, S.: Kultura, [w:] Antropologia kultury, red. A. Mencwel, Wydawn. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2000, s. 35.
 10. Dahl, S.: Dzieje książki, Zakł. Nar. im. Ossolińskich - Wydawn., Wrocław-Warszawa-Kraków 1965.
 11. Dyson, E.: Wersja 2.0, Prószyński i S?ka, Warszawa 1999.
 12. Eco, U.: Dzieło otwarte. Forma i nieokreśloność w poetykach współczesnych, Czytelnik, Warszawa 1994.
 13. Featherstone, M.: Archiving cultures, "British Journal of Sociology" 2000, Vol. 51, No. 1, s. 161-184.
 14. Ferris, P.: Writing in Cyberspace, "Computer?Mediated Communication Magazine" 1997, Vol. 4, No 6, URL: http://www.december.com/cmc/mag/1997/jun/ferris.html [data weryfikacji URL?a: 2.06.2001].
 15. Gibson, W.: Neuromancer, Zysk, Poznań 1996.
 16. Goban?Klas, T.: Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu, Wydawn. Nauk. PWN, Warszawa, Kraków 1999.
 17. Goban?Klas, T., Sienkiewicz, P.: Społeczeństwo informacyjne: szanse, zagrożenia, wyzwania, Wydawn. Fund. Postępu Telekom., Kraków 1999.
 18. Green, J.O.: Nowa era komunikacji, Prószyński i S?ka, Warszawa 1999.
 19. Guisnel, J.: Wojny w cyberprzestrzeni, Wydawn. Znak, Kraków 1998.
 20. Hardy, H.E.: The History of the Net, URL: http://www.eff.org/pub/Net_culture/net.history [data weryfikacji URL?a: 23.08.2001].
 21. Hauben, M.: The Net and Netizens: The Impact the Net has on People's Lives, [w:] M. Hauben, R. Hauben: Netizens: On the History and Impact of Usenet and the Internet, URL: http://www.columbia.edu/~rh120/ch106.x01 [data weryfikacji URL-a: 23.08.2001].
 22. Haynal, R.: Internet: "The Big Picture". "What are the major pieces of the Internet, and who are the major players in each segment?", URL: http://www.navigators.com/internet_architecture.html [data weryfikacji URL?a: 23.08.2001].
 23. Innis, H.: Empire and Communication, Clarendon, Oxford 1950.
 24. Internet for Historians, History of the Internet, red. J. de Jong, M.P. Rhebergen, Universiteit Leiden, Instituut voor Geschiedenis, URL: http://www.let.leidenuniv.nl/history/ivh/frame_theorie.html [data weryfikacji URL?a: 23.08.2001].
 25. Jones, S.: Computer?Mediated Communication and Community: Introduction, "Computer?Mediated Communication Magazine" 1995, Vol. 2, No 3, URL: http://www.december.com/cmc/mag/1995/mar/jones.html [data weryfikacji URL?a: 2.06.2001].
 26. Joyce, J.: Ulisses, Porozumienie wydawców, Warszawa, Kraków, 1999.
 27. Kahn, R.E., Cerf, V.G.: What Is The Internet (And What Makes It Work) - December, 1999, Internet Policy Institute, URL: http://www.internetpolicy.org/briefing/12_99_story.html [data weryfikacji URL?a: 23.08.2001].
 28. Kaplan, N.: Politexts, Hypertexts, and Other Cultural Formations in the Late Age of Print, "Computer?Mediated Communication Magazine" 1995, Vol. 2, No 3, URL: http://www.december.com/cmc/mag/1995/mar/kaplan.html [data weryfikacji URL?a: 2.06.2001].
 29. Kehoe, B.P.: Zen and the Art of the Internet. A Beginner's Guide to the Internet, First Edition, January 1992, URL: http://www.cs.indiana.edu/docproject/zen/zen?1.0_toc.html [data weryfikacji URL?a: 23.08.2001].
 30. Komputery, multimedia, Internet. Leksykon, Wydawn. RTW, Warszawa 1997.
 31. Krol, E., Hoffman, E.: RFC 1462. FYI 20. FYI on "What is the Internet?", [w:] Internet RFC/STD/FYI/BCP Archives, 1993, URL: http://www.faqs.org/rfcs/rfc1462.html [data weryfikacji URL-a: 23.08.2001].
 32. Kurowicki, J.: Kultura jako źródło piękna, Wydawn. Nauk. Scholar, Warszawa 1997.
 33. Lanham, R.: The Electronic Word: Democracy, Technology, and the Arts, University of Chicago Press, Chicago 1993.
 34. Lem, S.: Bomba megabitowa, Wydawn. Literackie, Kraków 1999.
 35. Lem, S.: Tajemnica chińskiego pokoju, Tow. Autorów i Wydawców Prac Nauk. "Universitas", Kraków 1996.
 36. Lewis, C.S.: Odrzucony obraz: wprowadzenie do literatury średniowiecznej i renesansowej, Znak, Kraków 1995.
 37. Licklider, J.C.R., Taylor, R.: The Computer as a Communication Device, [w:] In Memoriam: J.C.R. Licklider 1915-1990, Research Report 61, DIGITAL Systems Research Center, August 7, 1990, URL: ftp://gatekeeper.research.compaq.com/pub/DEC/SRC/research-reports/SRC-061.pdf [data weryfikacji URL-a: 23.08.2001].
 38. Lier, H. van: Nowy wiek, PIW, Warszawa 1962.
 39. Livingood, J.: Revenge of the Introverts, "Computer?Mediated Communication Magazine" 1995, Vol. 2, No 4, URL: http://www.december.com/cmc/mag/1995/apr/livingood.html [data weryfikacji URL?a: 2.06.2001].
 40. Malraux, A.: Muzeum wyobraźni, [w:] Antologia współczesnej estetyki francuskiej, PWN, Warszawa 1980.
 41. McLuhan, M.: Understending media, Routledge and Kegan Paul, London 1964.
 42. Miller, J.: Spór z McLuhanem, PIW, Warszawa 1974.
 43. Mizrach, S.: What do we mean by virtual reality? URL: http://www.eff.org/pub/Net_culture/Virtual_reality/vr_three.models [data weryfikacji URL?a: 23.08.2001].
 44. More, M.: A Letter to Mother Nature, 1999, URL: http://www.maxmore.com/mother.htm [data weryfikacji URL?a: 23.08.2001].
 45. Mumford, L.: Technika a cywilizacja. Historia rozwoju maszyny i jej wpływ na cywilizację, PWN, Warszawa 1965.
 46. Negroponte, N.: Cyfrowe życie, KiW, 1997.
 47. Ong, W.J.: Oralność i piśmienność: słowo poddane technologii, Wydawn. KUL, Lublin 1992.
 48. Ortega y Gasset, J.: Rozmyślania o technice, [w:] Bunt mas i inne pisma socjologiczne, PWN, Warszawa 1982.
 49. Platon: Fajdros, [w:] Platon, Dialogi, t. II, Wydawn. ANTYK, Kęty 1999.
 50. Platon: Listy, PWN, Warszawa 1987.
 51. Postman, N.: Technopol. Triumf techniki nad kulturą, PIW, Warszawa 1995.
 52. Sterling, B.: A Short History of the Internet, URL: http://www.library.yale.edu/div/instruct/internet/history.htm [data weryfikacji URL?a: 23.08.2001].
 53. Sullivan?Trainor, M.: Infostrada, Ofic. Wydawn. READ ME, Warszawa 1995.
 54. Toeffler, A.: Trzecia fala, PIW, Warszawa 1997.
 55. Tuman, M.: Word Perfect: Literacy in the Computer Age, Pittsburgh University Press, Pittsburgh, 1992.

­><­ [Spis treści]

Słowa napisał: Marcin Sieńko
Data ostatniej aktualizacji: 17. 11. 2003